Tập thể HĐSP và học sinh trường TH số 2 Phước Lộc tham gia góp quỹ từ thiện cho Hội người khuyết tật ngày 25/09/2018